Giấu

Bài thơ cho chia tay cuối cấp, được viết năm lớp 11, hơi sớm để cảm nhận 1 cách chân…