Không thể

Trời có còn thương em? Sao làm tình làm tội? Vừa việc học em còn chưa đủ Chạy bôn ba…