Rơi

Mưa nữa, mưa hoài, tiếng mưa chả bao giờ vui, đặc biệt đối với những người đang cô đơn như…